WEÖRES SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA

HÁZIREND

Tartalom

Házirend

1.      Általános rendelkezések

2.      Az intézmény adatai

3.      A házirend hatálya

4.      A házirend nyilvánossága

5.      Az iskola nagyobb tanulóközösségei

6.      A tanulók, a hallgatók jogai és kötelességei

7.      Tanulói jogok gyakorlása

8.      Iskolai közösségek és kapcsolattartásuk

9.      Az intézmény működési rendje

10.  Általános működési szabályok

11.  Hivatalos ügyek intézésének rendje

12.  Egészségvédelem

13.  A biztonságos munkavédelemmel kapcsolatos általános szabályok

14.  Tanórán kívüli foglalkozások

15.  Tisztségviselők feladatai

16.  A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos tudnivalók

17.  A tanuló távolmaradása és ennek igazolása

18.  Az iskolai élettel kapcsolatos egyéb rendelkezések

19.  Kártérítési felelősség

20.  Kiemelkedő teljesítmények elismerése

21.  A fegyelmi felelősség

Mellékletek

1.      Csengetési rend

2.      Könyvtárhasználati szabályzat

3.      Számítástechnika terem rendje

4.      Tornacsarnok használatának szabályai

5.      Nyelvi labor használatának szabályai

6.      DÖK SZMSZ-e

7.      Napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok

8.     Művészeti Iskola házirendje

HÁZIREND

1.         Általános rendelkezések

A gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Művészeti Iskola Házirendje azokat a normákat, előírásokat tartalmazza, amelyeknek a betartása, érvényre juttatása a lehetőség szerinti legkedvezőbb feltételeket biztosítja az iskolai munka elvégzéséhez.

A házirend összhangban áll

A házirend a tanulói jogviszonyból fakadó sajátos jogokat és kötelességeket tartalmazza.

Az egyes iskolai közösségek és a diákönkormányzat működésének elvei a működési szabályzatukban található meg.

Azokban az oktatási és nevelési kérdésekben, amelyek ebben a házirendben nem szerepelnek, a vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok, valamint a tantestületi határozatok a mérvadóak. A tanulókat közvetlenül érintő tantestületi határozatokat időben nyilvánosságra kell hozni. A tanuló a beiratkozás tényével kötelezi magát a házirend betartására.

Ezt a házirendet a gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Művészeti Iskola nevelőtestülete 2004 márciusában fogadta el az iskolai diákönkormányzat és a szülői munkaközösség véleményének figyelembevételével és a fenntartó önkormányzat jóváhagyásával.

A házirend 2005. február 1-től a visszavonásig érvényes.

2.         Az Intézmény adatai

·        neve: Weöres Sándor Általános Iskola és Művészeti Iskola

·        székhelye: Gyömrő, Szabadság tér 2/b.

·        telephelyei: Gyömrő, Csokonai u. …
                   Gyömrő, Erzsébet u. …

·        alapító szerve: ...............................................................................

·        felügyeleti szerve: ..........................................................................

 

3.           A házirend hatálya

3.1.     A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.

3.2.     A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.

3.3.     A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

4.           A házirend nyilvánossága

4.1.     A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottjainak) meg kell ismernie.

4.2.     A házirend egy-egy példánya megtekinthető

·        az iskola portáján,

·        az iskola irattárában,

·        az iskola könyvtárában,

·        az iskola nevelői szobájában,

·        az iskola igazgatójánál,

·        az iskola igazgatóhelyetteseinél,

·        az osztályfőnököknél,

·        a diákönkormányzatot segítő nevelőnél,

·        az iskola honlapján,

·        az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőjénél.

4.3.     A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.

4.4.     Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell

·        a tanulókat osztályfőnöki órán,

·        a szülőket szülői értekezleten.

4.5.     A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük

·        a tanulókkal osztályfőnöki órán,

·        a szülőkkel szülői értekezleten.

4.6.     A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban.

5.           Az iskola nagyobb tanulóközösségei

A tanulók nagyobb közössége a tanuló létszám 30 %-a.

A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú tantestületi értekezleteken való részvételüket.

 

6.           A tanulók, a hallgatók jogai és kötelességei a KT 11. és 12. §-a alapján

A tanuló és a hallgató jogai

6.1.     Színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan részt vegyen.

6.2.     Kollégiumi, napközi otthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön.

6.3.     Válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül.

6.4.     Tanári felügyelettel igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit (könyvtár, számítástechnikai terem, sport- és szabadidő-létesítmények stb.).

6.5.     Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.

6.6.     Hozzájusson a tanulmányai folytatásához és jogai gyakorlásához szükséges értesülésekhez, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról.

6.7.     Részt vegyen a szakkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek – ha törvény másképp nem rendelkezik – az iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek.

6.8.     Vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák; világnézeti meggyőződésének megfelelően hit- és vallásoktatásban részesüljön, s ehhez az órarend összeállításánál lehetőséget ad az iskola.

6.9.     Tanulmányai során – a kerettantervben, a pedagógiai programban meghatározott elvek között – megválassza azokat a tantárgyakat, amelyeket tanulni kíván.

6.10. Személyesen vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában; a tanulói véleménynyilvánítás jogának gyakorlását segítik az osztályfőnöki órák, az iskolavezetéssel egyeztetett, szervezett felmérések, a diák-önkormányzati fórumok.

6.11. Választó és választható legyen a diákképviseletbe.

6.12. Érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön.

6.13. A diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, illetve a törvényben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását (jogorvoslati fórumok: osztályfőnök – igazgató – fenntartó; a diákönkormányzat által rendezett fórumok; igény szerint iskolagyűlés).

6.14. Megszólítása hivatalos nevén történjen.

6.15. Testi-lelki állapotának megfelelő bánásmódban részesüljön.

6.16. Az iskolai életre vonatkozó észrevételeit az iskola által kiadott kérdőíveken kinyilvánítsa.

A tanuló alapvető kötelességei

6.17. Részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon.

6.18. Eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségének.

6.19. Megtartsa a tanulmányi rendet, az iskola szabályzatainak rendelkezéseit.

6.20. Óvja a saját és társai testi épségét, egészségét, ezért ne dohányozzon, ne fogyasszon alkoholt és más kábítószereket.

6.21. Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit.

6.22. Betartsa a kultúrált emberi kapcsolatok szabályait (pl. köszönjön illendően).

6.23. Tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, tanulótársait, és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse.

6.24. Segítse elő a nevelési-oktatási intézmény feladatainak teljesítését és őrizze jó hagyományait.

6.25. Példamutató magatartásával, a tanulmányokban nyújtott teljesítményével járuljon hozzá a nevelési-oktatási intézmény jó hírnevéhez.

7.           Tanulói jogok gyakorlása

7.1.     Sérelem esetén az iskola kiskorú tanulójának törvényes képviselője a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot.

7.2.     Az iskolai Diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként a Diákközgyűlésen történik.

7.3.     Az iskola közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat.

7.4.     A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámának 50 %-át érintő kérdésekben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.

7.5.     Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját (pl. osztály, tanulók 30 %-a) érintő, de a többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben.

7.6.     Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat véleményét.

7.7.     A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít.

7.8.     Az iskolába beiratkozott tanulók a Közoktatási törvény 11.§ (1) bekezdése a) – d) pontjaiban meghatározott jogaikat csak az iskolai tanév megkezdésétől (tanévnyitó) gyakorolhatják.

7.9.     Törvény által szabályozott módon igénybe vehesse a neki járó kedvezményeket.

8.           Az iskolai közösségek és kapcsolattartásuk

8.1.     Az azonos évfolyamra járó és többségében azonos órarend szerint együtt tanuló diákok osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén az osztályfőnök áll. Ő a felelős az osztály neveléséért, ő képviseli az osztály és a tanulók érdekeit a tantestület és az iskolavezetés előtt; ismerteti és megvalósítja az iskolavezetés és a tantestület határozatait az osztályban.

8.2.     Az oktatás eredményessége érdekében egyes órákon az osztály tanulói kisebb csoportokban vesznek részt. A tanulócsoportok kialakítását a tantárgyak sajátos jellege, és a tanrendi lehetőségek határozzák meg. A csoportfoglalkozások tartalmi tervezése a tanári munkaközösségek feladata.

8.3.     A tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő kérdésekre terjed ki. A diákönkormányzat működésének szabályait a diák önkormányzati SZMSZ-ben kell rögzíteni, amelyet a nevelőtestületnek jóvá kell hagynia és a diákközösségek delegáltjainak elfogadnia.

8.4.     Az osztályközösségek két-két tanulóval képviseltetik magukat a DÖK-ben. Az intézmény tanulóközösségének érdekképviseletét a választott diák-önkormányzati vezetőségen keresztül gyakorolja. A megbízott képviselők tartják a kapcsolatot a DÖK-vezető tanárral.

8.5.     A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a következőkben:
          - az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadásakor és
            módosításakor,
          - a házirend elfogadásakor és módosításakor,
          - a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor.
A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed:
         
- saját működésére és hatásköre gyakorlására,
          - a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználására,
          - egy tanítás nélküli munkanap programjára,
          - tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére,
          - vezetőinek, munkatársainak megbízására.

8.6.     A tanulók egyéni gondjaikkal, valamint kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézmény vezetőjét.

8.7.     Az intézményünkben szervezett szülői testület, a Szülői Munkaközösség működik. Működésük jellemzőit a szervezeti működési szabályzatuk tartalmazza. Az évenként három alkalommal megrendezett választmányi értekezleten az igazgató tájékoztatást ad az intézmény feladatairól, munkájáról és meghallgatja a szülői szervezet véleményét, javaslatait.

8.8.     A házirend további részeiben, ahol a „szülő” megjelölés szerepel, mindig szülőt vagy gondviselőt kell érteni.

8.9.     Az iskola a szülőkkel közvetlen kapcsolatot tart fenn. A szülők csoportos tájékoztatásának módja a csoportos szülői értekezlet, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik. Az értekezletek és a fogadóórák időpontjait az éves munkaterv tartalmazza. A szülői kapcsolattartás sajátos formája a tanári családlátogatás.

8.10. A szülő más egyeztetett időpontban is felkeresheti az iskolavezetést és a pedagógusokat.

8.11. A tanulók eredményeiről az iskola rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a hivatalos pecséttel ellátott tájékoztató füzetben (ellenőrző könyv). A szülői kéréseket, megjegyzéseket is ebbe a hivatalos okmányba kérjük bejegyezni.

8.12. Az osztályfőnök kéthavonta ellenőrzi az osztálynapló és az ellenőrző könyv érdemjegyeinek azonosságát, és a szükséges módosításokat elvégzi.

8.13. A tanuló köteles naponta magával hordani az ellenőrzőjét, valamint annak tartalmát rendszeresen ismertetni a szülővel, aki aláírásával ellenjegyzi azt.

9.           Az intézmény működési rendje

9.1.     A tanév általános rendjéről az oktatási miniszter rendelkezik. A tanév helyi rendjét a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. A munkarend nyilvános.

9.2.     Az intézmény a szorgalmi időben a tanítási napokon a felső tagozaton 7.00 órától 18.00 óráig, az alsó tagozatokon 7.30 órától 18.00 óráig tart nyitva, ezen belül a hivatalos munkaidő 8.00 órától 16.30 óráig tart.

9.3.     A nevelői felügyeletet a foglalkozások végéig tudja az intézmény felvállalni.

9.4.     Hivatalos ügyek intézése 8-16 óráig történik a gazdasági irodában adott napokon vagy az iskola titkárságán.

9.5.     A rendes nyitvatartási rendtől való eltérésre, a tanítási szünetek alatti, valamint a szombati és vasárnapi nyitva tartásra eseti kérelmek alapján az igazgató adhat engedélyt.
Az intézmény a tanítási szünetekben az iskola ügyeleti rendje szerint tart nyitva.

9.6.     A tanulók a nyitva tartás időtartama alatt – az előírt szabályok szerint – tanári felügyelettel, illetve engedéllyel használhatják az iskola könyvtárát, sportlétesítményeit, eszközeit, tantermeit. Egyes speciális célú termek használatáról külön szabályzat rendelkezik.

9.7.     Zeneiskolásoknak és szakkörre várakozóknak foglalkozásuk megkezdéséig az épületen belül kijelölt helyen kell tartózkodniuk.

9.8.     Az iskolába érkezés legkésőbb 5 perccel a tanítási óra kezdete előtt történik. Aki járművel érkezik, a kijelölt parkolóhelyet vegye igénybe. Járművét megfelelően zárja le. Az iskolaudvaron a kerékpárt csak tolni szabad.

9.9.     Tanulóknak az intézmény területére belépni, és onnan távozni általában az oldalbejáraton lehet – a balesetek elkerülése végett.

9.10. Az oktatás és nevelés az óratervnek megfelelően, a tantárgyfelosztással összhangban lévő órarend alapján történik.

9.11. A napi tanítási idő általában 8.00 órától 15.15 óráig, a délutáni foglalkozások 18 óráig  tartanak.

9.12. A Csengetési rend a … sz. mellékletben található.

9.13. Tanítási idő alatt az épületből távozni csak az osztályfőnök engedélyével lehet.

9.14. A tanítási órák 45, a szünetek 15 és 10 percesek. Az órák kezdete előtt 5 perccel jelzőcsengetés van. Az első és a harmadik szünetben a tanulók az időjárásnak megfelelően a folyosón, az aulában, illetve az udvaron tartózkodnak. A második szünet a tízóraizás ideje. Ekkor a tanulók benntartózkodhatnak a teremben és kulturáltan tízóraiznak. Napközis és tanulószobás gyerekek naponta 45 percet mozgással töltenek el (időjárásnak megfelelően szabad levegőn).

9.15. Jelzőcsengetéskor mindenki a kijelölt terem elé megy, ott rendben, fegyelmezetten várja a tanárt.

9.16. Ha a becsengetés után 5 perccel a tanár nem érkezik meg, a hetes köteles ezt jelezni az igazgatóhelyettesi irodán.

9.17. A tanítási óra az iskolai élet legfontosabb része, annak minden mozzanatában mindenki úgy köteles részt venni, hogy saját maga és a közössége számára a leghasznosabb legyen. Az iskola által szervezett, de az intézményen kívüli helyeken tartott foglalkozásokra, esetenkénti tanórán kívüli foglalkozásokra, tanulmányi kirándulásokra, kulturális intézmények látogatására stb. is a házirend szabályai érvényesek.

9.18. A tanítási órát a tanár vezeti, utasításai mindenki számára kötelezőek.

9.19. A tanteremből csak az órát adó tanár engedélyével lehet tanóra alatt kimenni.

9.20. Órán táplálkozni, inni, rágógumit rágni tilos.

9.21. Délutáni iskolai rendezvényeken csak az intézmény adott tagozatának tanulói és azok szülei vehetnek részt. Vendég, volt tanuló csak érvényes, az adott alkalomra szóló meghívóval tartózkodhat ezeken a programokon. Kultúrált külsőt várunk el táncos rendezvényeinken is.

9.22. A tanulók felügyeletét szintenként tanárok látják el – általában napi váltással. Feladatuk az adott időtartamban tanulóink körében tartózkodni, a felügyeletet és ellenőrzést ellátni, kirívó szabálytalanság esetén intézkedni. Munkájuk 7:15-től, illetve 7:30-tól az utolsó szünet végéig tart. Hiányzó pedagógus esetén a helyettese köteles elvégezni e feladatot.

9.23. Az intézmény szervezésében diákétkeztetés, ebédelés történik. Minden tanuló – térítési díj ellenében – igénybe veheti a szolgáltatást. A napközi, étkezés igénylése egy tanévre szól, amit a könyvvásárlás idején kell kérni. Az étkezést az intézményben írásban kifüggesztett időpontban kell befizetni. Befizetése, lemondása a gazdasági irodában történik.

9.24. Büfé nyitvatartási rendje a büfé ajtaján kifüggesztve található. Jelzőcsengetéskor a büfé bezár.

10.       Általános működési szabályok

10.1. A tanítási idő a tanuló munkarendje, melyet az órarend szabályoz. A tanítás ideje alatt az iskola épületét csak osztályfőnök vagy igazgatóhelyettes engedélyével lehet elhagyni. Egyéb esetben az iskolából a tanítási idő alatt kilépni tilos, és súlyos fegyelmi vétség.

10.2. Ha a tanulónak a tanítási idő befejezése előtt kell távoznia az iskolából (orvoshoz, szüleihez, stb.), akkor az órát tartó tanár a naplóba köteles beírni a távozás idejét.

10.3. Pedagógus az óráról csak indokolt esetben hívható ki.

10.4.  Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok

Az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, a kölcsönzési időpontokat és feltételeket második - harmadik  osztályos korukban ismerhetik meg a tanulók. Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje (Könyvtárhasználati szabályzat) a … sz. mellékletben szerepel.

A kölcsönzők anyagi felelősséget vállalnak az általuk kikölcsönzött könyvekért.

10.5. A számítástechnika terem rendje a … sz. mellékletben találhatóak.

10.6. A tornacsarnok használatának szabályai a … sz. mellékletben olvashatóak.

10.7. A nyelvi labor használatának szabályai a … sz. mellékletben található.

10.8. Étkezések rendje:

·        Az étkezési idő 11.45-től 14-30-ig tart.

·        Étkezni csak kulturáltan, fegyelmezetten lehet.

·        Az ebédlőben való viselkedés szabályai az étterem hirdetőtábláján megtekinthetők. Az év elején erről a tanulók szóbeli tájékoztatást is kapnak. Ezek a szabályok a házirend szerves részét képezik.

10.9. DÖK SZMSZ-e a …..sz. mellékletben található

10.10.    Napközi otthon, tanulószoba

A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, - ha a szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az első-negyedik évfolyamon napközi otthon, az ötödik nyolcadik évfolyamon tanulószoba működik. A tanítási szünetekben a munkanapokon – megfelelő létszámú igény esetén- összevont napközis csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem megoldott.

A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok a … sz. mellékletben olvashatóak.

10.11. A Művészeti Iskola házirendje a … sz. mellékletben található.

11.       Hivatalos ügyek intézésének rendje

11.1. A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz fordulhatnak.

11.2. Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osztályfőnök véleményét meghallgatva.

11.3. Tanulók a titkárságot, a szokásos napi ügyek intézése miatt csak félfogadási időben kereshetik fel (8 és 12 óra között).

11.4. Az osztály több tanulóját érintő ügyben egyszerre kell a titkárságot felkeresni.

12.       Egészségvédelem

12.1. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja.

Utóbbi hetente meghatározott napon megtalálható az iskolában.

12.2. Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:

·        fogászat: évente egy alkalommal

·        belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal

·        szemészet: évente egy alkalommal

·        hallásvizsgálat

·        a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal

·        valamint a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a nyolcadik évfolyamon.

12.3. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két alkalommal.

12.4. Amennyiben a szülő a fentieket nem kívánja igénybe venni, az ellenőrzőben írásbeli kérelmet kell benyújtania.

12.5. Az iskola épületében dohányozni csak felnőtt, nagykorú személyeknek a kijelölt helyen lehet. A dohányzóhelyeket az iskola igazgatója jelöli ki.

13.       A biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos általános szabályok

13.1. Az általános munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat tanévenként az első tanítási napon minden tanulóval ismertetni kell. Az oktatást az osztályfőnök végzi. A haladási naplóban és ellenőrzőben a tanulóknak aláírásukkal igazolniuk kell, hogy a hallottakat tudomásul vették, és azokat betartják. Ugyanez az eljárás új tanuló esetében is érvényes.

13.2. A speciális munkavédelmi előírásokat a tanév első szakóráján a szaktanárok ismertetik. Az óra anyagát a haladási naplóba bejegyzik.

13.3. Senki sem viselkedhet úgy, vagy tehet olyat, amellyel mások vagy maga testi épségét, egészségét akár közvetlenül, akár közvetve veszélyezteti, vagy másoknak anyagi kárt okoz.

13.4. Szigorúan tilos behozni az iskolába olyan tárgyakat, eszközöket, anyagokat, amelyek bárki számára veszélyhelyzetet, egészségkárosodást, vagy kockázatnövelő helyzetet teremthetnek (pl.: maró, tűzveszélyes, fertőző, tudatállapotot befolyásoló anyagok, fizikai ártalmat okozó eszközök, tárgyak stb.).

13.5. Jelentős veszélyhelyzetet jelent – ezért tilos – az iskola épületében rohangálni, lökdösődni, a lépcsőkön figyelmetlenül közlekedni. Fokozottan vonatkozik ez arra az esetre, ha mindez az ablakok közelében történik, mert a kitört ablak igen súlyos sérülést okozhat.

Különösen tilos a korlátokon, ablakokon áthajolni, az ablakot csak tanár nyithatja ki, csukhatja be!

13.6. Sáros, csúszós időben az épületbe behozott sár, hó stb. a csúszásveszélyt fokozza. Ezért ilyenkor fokozott óvatosság szükséges. A kockázat csökkentése érdekében az udvaron való áthaladáskor a szilárd burkolatú járdán kell közlekedni, az épületbe való belépés előtt cipőink talpát alaposan meg kell tisztítani az elhelyezett lábtörlőkön.

Az épületben októbertől áprilisig váltócipő használata kötelező.

13.7. A padlózatra kiöntött egyes anyagok (pl.: a folyosókon, termekben különböző italok, olajos folyadékok stb.) is jelentős veszélyt jelentenek, ezért aki ezt okozta, közreműködött a szennyezésben, azonnal köteles gondoskodni a veszély elhárításáról (feltörlés, felmosás, felsöprés stb.).

13.8. Ha bárki (tanuló, tanár, dolgozó stb.) bármifajta rendellenességet (kiálló, leesett tárgyak, lelazult, sérült elektromos berendezések, kitört ablak, sérült berendezési tárgyak, vakolathullás stb.) észlel, azt azonnal jelenteni kell a gazdasági vagy igazgatóhelyettesi irodán. Amennyiben szükséges, a veszélyes terület lezárásáról is gondoskodni kell.

13.9. Szigorúan tilos bemenni olyan helyiségekbe, amelyeknek a bejáratán tiltó tábla van.

13.10.    A tanulóknak az iskola berendezéseit, eszközeit szétszedni, továbbá az elektromos berendezéseket (pl.: számítógépek, főkapcsolók, kapcsolótáblák stb.) önhatalmúlag működtetni, megbontani, átkapcsolni nem szabad.

13.11.    Baleset észlelése esetén – a tőlünk elvárható módon – a következőket kell tenni: a közvetlen életveszély elhárítása, a sérült biztonságos elhelyezése, őrzése, a baleseti helyszínen a további sérülés megakadályozása, a helyszín biztosítása után, vagy ezzel egy időben a segítséget biztosító egységeket mozgósítani kell, és az esetet a közelben lévő tanárnak, iskolai dolgozónak vagy az iskolavezetésnek azonnal jelenteni kell.

13.12.    Különleges helyzetekben (tűzeset, bombariadó, elemi csapás stb.) a tanulóknak a tanárok vezetésével a menekülési útvonalon az épületet a lehető leggyorsabban el kell hagyni, és a kijelölt helyen fegyelmezetten, osztályonként gyülekezni. A további intézkedést itt kell megvárni. A tanárok számba veszik a tanulókat a kivonulás előtt, majd a gyülekezőhelyen is. A gyülekezésre kijelölt hely rendesen az udvar és a gumipálya. A személyes tárgyakat, egyéb ruhákat lehetőség szerint vigyük magunkkal, figyelembe véve az időjárási viszonyokat.

13.13.    Bombariadó miatt elmaradt tanítási napot szabad vagy pihenőnapon pótolni kell.

14.        Tanórán kívüli foglalkozások

14.1. Tanórán kívül a következő foglalkozások szervezhetők: választható órák, fakultációs órák, felzárkóztató órák szaktanári javaslatra, tanulószobai foglalkozások, szakkörök, énekkar, középiskolai felvételi előkészítők, versenyekre való felkészítő foglalkozások, sportkörök. A tanórán kívüli foglalkozások működtetéséhez minimum 12 tanuló szükséges. Külön igazgatói engedéllyel – indokolt esetben – ettől el lehet térni.

14.2. A fent említett foglalkozásokra a tanulók érdeklődésüknek megfelelően szeptember 15-ig jelentkezhetnek. A jelentkezés önkéntes. Felvétel esetén, a foglalkozásokon való részvétel az adott tanévben kötelező. Szükség esetén a felzárkóztató foglalkozásokon való részvételt – szülői beleegyezéssel – a szaktanár időszakosan elrendelheti.

14.3. Egyéb foglalkozások és rendezvények szervezéséhez, amelyek a szülőknek anyagi terhet jelentenek, előzetes szülői beleegyezés az előző tanév utolsó szülői értekezletén és kötelezettség vállalás szükséges.

Pl. kirándulás, tábor, erdei iskola, múzeum- és színházlátogatás. Az ezekkel kapcsolatos költségeket a szülőknek kell fedezniük. A tanulóknak az iskolai foglalkozásokra előírt magatartási szabályokat kell betartaniuk.

15.       Tisztségviselők feladatai

15.1.  A hetesek kötelességei

·        A két hetes feladatát megosztva teljesíti.

·        Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, szemléltetőeszköz) a tiszta, kulturált környezetet.

·        Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig.

·        Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket.

·        Ha a tanár nem kezdi meg pontosan az órát, akkor becsengetés után 5 perccel megkeresik a szaktanárt, illetve jelzik az igazgatóhelyettesnek a tanár hiányát.

·        Az óra után az osztályt csak rendet rakva hagyhatják el.

·        Távozáskor leoltják a világítást.

·        Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz.

·        A hetesi kötelesség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az osztályfőnök dönt a fegyelmi büntetés módjáról.

A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni.

15.2.  Ügyeletesek

Az ügyeletes tanárok munkáját ügyeletes tanulók segítik a felsőbb évfolyamokból. Munkájuk 7 óra 30 perctől az 5. szünet végéig tart. Utasításaikat tanulótársaiknak be kell tartaniuk.

3.           A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos tudnivalók

3.1.     Az iskolánkban a tanulói jogviszony létesítése beíratás vagy átvétel útján lehetséges. A Közoktatási Törvény általánosan szabályozza a tanulói jogviszony keletkezését és megszűnését, valamint a jogviszonyból következő jogokat és kötelezettségeket.

3.2.     Iskolánkban a tanulói jogviszony vizsgakötelezettséggel jár. Ilyen vizsgák a pedagógiai programban meghatározott évfolyamvizsgák a 8. év végén.

3.3.     A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmeket (pl.: osztályozó vizsga kérése, felmentések) írásban kell benyújtani az intézmény vezetőjének címezve. A benyújtott kérelmet a szülőnek is alá kell írnia.

4.           A tanuló távolmaradása és ennek igazolása

4.1.     A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon, a választott tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az iskola munkatervében szereplő hivatalos rendezvényeken.

4.2.     Ha a tanuló a 17.1. pontban felsorolt foglalkozásokról távol marad, mulasztását indokolnia, igazolnia kell. Ezt legkésőbb a hiányzást követő egy héten belül teheti meg.

4.3.     A mulasztást az osztályfőnök igazolja, a mulasztás indokolásának mérlegelése alapján. Csak az osztályfőnök által igazolt mulasztás tekinthető igazolt mulasztásnak.

Igazoltnak kell tekinteni a mulasztást, ha a tanuló:
a) előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra,
b) beteg volt, és ezt hitelt érdemlően igazolja,
c) hatósági intézkedés egyéb alapos indok miatt nem tudott a kötelező foglalkozásokon részt venni.

4.4.     Mindenfajta igazolást, indoklást, kérelmet az ellenőrző könyvbe kell beírni.

4.5.     A tanulónak egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 elméleti órát, illetőleg valamely tantárgy összes óraszámának a 30 százalékát.

4.6.     Az a tanuló, aki a 17.5. pontban foglaltaknál többet mulasztott, a tanév végén rendesen nem osztályozható. Ebben az esetben a tantárgyi követelményeket osztályozó vizsgán teljesítheti, ha a nevelőtestület engedélyezte, hogy osztályozó vizsgát tegyen.

4.7.     Betegség esetén a hiányzást az orvos vagy a szülő, egyéb távolmaradást a hatóság indokolhat. A szülő egy tanévben legfeljebb 3 nap távolmaradást kérhet.

4.8.     Az osztályfőnök – előzetes kérés alapján – 3 nap távolmaradást engedélyezhet. Ennél hosszabb időtartamú távolmaradás csak az igazgató engedélyével lehetséges.

4.9.     A mulasztás és az engedélyezett távollét miatt elmaradt minden vizsgát, dolgozatot a szaktanárok által megjelölt időpontban a tanuló köteles pótolni.

4.10. Az igazolatlan mulasztás súlyos fegyelmi vétség, ezért a következő fegyelmi intézkedéseket vonja maga után:
- 2 igazolatlanul mulasztott óra esetén a tanulónak legfeljebb „jó” magatartási
  osztályzata lehet,
- 3-7 igazolatlan óra esetén legfeljebb „változó”,
- 8-30 igazolatlan óra esetén legfeljebb „rossz” magatartási jegyet kaphat.
A felsorolt fegyelmi intézkedésektől különleges esetekben a tantestület méltányosságból eltérhet. Az ilyen döntés a tantestületi osztályozó értekezleten történhet.

4.11. A 30 óránál több igazolatlan mulasztás az iskolából való kizárást, tankötelezettség esetében szabálysértési, illetve a fegyelmi eljárás indítását eredményezi (K.T. 75.§ 3. bek.; 11/1994 MKM-rendelet 28.§ 2. bek.).

4.12. Az igazolatlan mulasztásról és annak következményeiről az osztályfőnök köteles hivatalos levélben tájékoztatni a szülőt, valamint a fenntartót.

4.13. A három napot meghaladó hiányzás esetén a szülő kötelessége tájékoztatni az osztályfőnököt a hiányzás okáról.

4.14. Ha az orvosi igazolás nem az ellenőrzőbe kerül, a szülő aláírásával jelezze, hogy tud a mulasztásról!

4.15. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, és ezt igazolnia kell. A késések ideje összeadódik, s amennyiben ez az idő eléri a 45 percet, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az igazolatlan késések fegyelmező intézkedést vonnak maguk után.

5.           Az iskolai élettel kapcsolatos egyéb rendelkezések

5.1.     A tanulók tanulmányi munkájának értékelése érdemjegyekkel és írásbeli értékeléssel történik. Az értékelés és az osztályozás szabályait a pedagógiai program rögzíti.

5.2.     A számonkérés formái: órai felelet, röpdolgozat, dolgozat, témazáró dolgozat, kiselőadás, tanulmány írása, beszámolók, vizsgák, gyakorlati tevékenység.

5.3.     A témazáró dolgozat íratásának szándékát a megírás előtt egy héttel a tanulókkal közölni kell. Egy tantárgyból újabb dolgozat addig nem íratható, amíg az előzőt kijavítva és értékelve a tanulók meg nem kapták.

A tanulónak a dolgozatot legkésőbb két héten belül meg kell kapnia.

5.4.     Naponta kettőnél több dolgozat megíratása nem megengedett.

5.5.     Nem minősül dolgozatnak a 25 percnél rövidebb időtartamú írásbeli számonkérés („röpdolgozat”). A 18.3. és 18.4. pontokban dolgozaton kell érteni minden olyan tanórai (esetleg pótló) írásbeli számonkérést, amelynek megírásához a szükséges időtartam a 25 percet meghaladja.

5.6.     A tanulók tanórai magatartását az órai munka; tanórán kívüli magatartását, megjelenését, viselkedését egyrészt a művelt embertől elvárható fegyelmezettség, udvariasság, egymás tiszteletben tartása határozzák meg.

5.7.     Testnevelési órákon csak az iskola által előírt tornafelszerelés használható.

5.8.     Az iskolai ünnepélyeken (évnyitó, évzáró, október 6., március 15., ballagás) és a tantestület által megjelölt napokon a tanulók formaruhában vesznek részt. A formaruha lányoknál szolidan szabott sötét szoknya és fehér blúz, fiúknál sötét nadrág, fehér ing és iskolánkat jelképező nyakkendő.

5.9.     Az intézményen kívül tartott szervezett iskolai foglalkozásokra is a házirend szabályai érvényesek. (pl. kirándulás, színház, múzeumlátogatás stb.)

5.10. Az iskolába csak az iskolai élethez és a tanulói jogviszony gyakorlásához szükséges tárgyak, eszközök hozhatók be. Értéktárgyakat, nagyobb összegű készpénzt csak saját felelősségre tarthat magánál a tanuló. Az intézmény az elveszett tárgyakért nem vállal felelősséget.

Megőrzés céljából 7.30-tól 14 óráig a portán lehet elhelyezni az értéktárgyakat.

5.11. Minden osztálynak, azon belül a tanulóknak kijelölt öltözőszekrényei vannak. Rendjükért az odatartozók felelősek. Senki nem nyúlhat más szekrényébe.

5.12. A művelt ember egyik legfőbb erénye a tisztaság; a magunké is, a környezetünké is. Az elhanyagolt külsejű ember és a rendetlen környezet rossz érzést kelt mindenkiben. Ügyeljen mindenki arra, hogy ennek az elvárásnak mindenkor megfeleljen.
A tantermek padlóburkolatának megóvása és a tisztaság indokolja a váltócipő használatát.

5.13. Az iskola munkahely, a megjelenés ennek megfelelő legyen. A szépítőszerek használata felesleges, a megjelenés szélsőséges formáit (ruházkodás, hajviselet, smink stb.) iskolánk elutasítja.

5.14. Az iskolában munka folyik. A tanulók viselkedésének meg kell felelnie a jó ízlés és erkölcs szabályainak. Magánéleti, érzelmi megnyilatkozásnak nem lehet színtere. Ennek megfelelően vendéglátásra nem alkalmazható.

5.15. Az iskolában plakátokat vagy egyéb hirdetményeket elhelyezni csak az igazgató vagy helyettesei engedélyével és kizárólag az erre kijelölt helyen szabad.

5.16. A mobiltelefonokat a tanítási órákra és egyéb iskolai rendezvényekre csak kikapcsolt állapotban lehet bevinni.

5.17. Az utolsó órák után a termek többségében a székeket fel kell rakni a padokra.

6.           Kártérítési felelősség

6.1.     A tanuló az oktatási intézménynek jogellenesen okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. Az igazgató köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, a károkozó személyét felderíteni. Ha a károkozó iskolánk diákja, akkor a szülőt haladéktalanul értesíteni kell.

6.2.     A K.T. 77.§ (1) alapján, ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési, oktatási intézménynek kárt okoz, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének szabályai szerint kell helytállnia.

6.3.     A kártérítés mértéke a gondatlan károkozás estén nem haladhatja meg a legkisebb munkabér – a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított – egyhavi összegének az ötven százalékát, szándékos károkozáskor a minimálbér ötszörösét.

7.           Kiemelkedő teljesítmények elismerése

7.1.     A kiemelkedő egyéni vagy közösségi teljesítményt, a példaszerű magatartást a szaktanár, az osztályfőnök, az igazgatóhelyettes, az igazgató vagy a tantestület alkalomszerűen, illetve félévkor és év végén írásbeli dicsérettel, oklevéllel, könyv- vagy egyéb jutalommal ismeri el.

7.2.     Weöres Sándor emlékplakettet kaphat iskolai tanulmányai befejeztével az a tanuló, aki a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeknek eleget tesz.

7.3.     Szaktanári dicséret, osztályfőnöki dicséret, igazgatói dicséret.

7.4.     Osztályközösség – 1 tanítás nélküli nap.

8.           A fegyelmi felelősség

8.1.     Az a tanuló, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit szándékosan vagy gondatlanul megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető.

8.2.     A fegyelmező intézkedés és a fegyelmi büntetés nevelési eszköz; alkalmazásakor figyelembe kell venni a tanuló életkori sajátosságait és a terhére rótt kötelességszegés súlyát. A fegyelmi büntetés nem lehet megtorló vagy megalázó, testi fenyítést alkalmazni tilos.

8.3.     A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedések hozhatók:
a) szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés,
b) írásbeli intés,
c) megbízatás visszavonása.

8.4.     Írásbeli figyelmeztetést, intést a szaktanár, az osztályfőnök, az igazgatóhelyettes vagy az igazgató adhat.  A szaktanári, osztályfőnöki intést – ismételt fegyelmezetlenség esetén – igazgatói intézkedés követ. A szaktanári, ill. osztályfőnöki intés esetén a tanulónak a magatartási osztályzata legfeljebb „jó”, igazgatói intő esetén legfeljebb „változó” lehet abban a félévben, amikor az intőt kapta.

8.5.     Az igazgatói intőt a tanuló osztályközösségének ki kell hirdetni.

8.6.     Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető:
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,

c) áthelyezés másik osztályba,

d) áthelyezés másik iskolába,

e) kizárás az iskolából.

A fegyelmi eljárás során az 1993. évi LXXX. Tv. 76.§-a szerint kell eljárni.

8.7.     A tanuló fegyelmi ügyében a fegyelmi büntetést kiszabó határozatot a) és b) esetben az igazgató, c)-d)-e) esetben a nevelőtestület hozza.

8.8.     A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a szülőt értesíteni kell. A fegyelmi eljárást lehetőleg egy tárgyaláson be kell fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő, esetleg a törvényes képviselő véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen.

8.9.     A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen, illetve a tanuló mellett szól.

8.10. A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni, majd a határozatot írásban meg kell küldeni a tanulónak, ill. a szülőnek.

8.11. Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, ill. szülő a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezhet. A fellebbezést az első fokú fegyelmi jogkör gyakorlójához kell benyújtania, aki azt továbbítja a fenntartó Pest Megyei Önkormányzat szakigazgatási szervének.

8.12. A jogerős fegyelmi határozatokat az iskola közösségének iskolagyűlés formájában tudomására kell hozni.

Reméljük, hogy minden tanulónk és alkalmazottunk megérti és elfogadja a Weöres Sándor Általános Iskola és Művészeti Iskola Házirendjének célkitűzéseit, és megvalósítását erkölcsi kötelességének is érzi.

 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

1.      A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe.

A szolgáltatások használóinak körét az iskola igazgatója bővítheti.

 1. A könyvtárba való beiratkozás valamint annak használata önkéntes és ingyenes.
 2. A könyvtár csak nyitva tartási időben látogatható.

Kivételt képeznek az előre tervezett és szervezett foglalkozások.

 1. A könyvtár nyitva tartási ideje a könyvtár ajtaján kifüggesztve található.

Tanítási szünetben a könyvtár zárva van.

 1. Az állomány meghatározott egységei (kézikönyvtár kötetei, szótárak, folyóiratok, egyes nem kölcsönözhető dokumentumok) csak helyben használhatóak, illetve egy-egy tanítási órára pedagógusoknak kölcsönözhetők.

A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg.

 1. A kölcsönzési határidő két hét, szükség esetén egyszer ugyanilyen időtartammal meghosszabbítható.

Kivételt képeznek a tanév végéig kikölcsönzött tankönyvek, valamint a kötelező olvasmányok, amelyek kölcsönzési ideje a feldolgozás végéig tart.

A kölcsönzési idő lejártakor az olvasó köteles a könyvet a könyvtárba visszahozni.

 1. Az egyszerre kivehető könyvek száma egy, esetenként – pl. kötelező olvasmány mellé, versenyre, pályázatra készülőknek – kettő, három.
 2. Ha az olvasó elveszíti vagy megrongálja a kikölcsönzött könyvet, köteles ugyanannak a műnek egy kifogástalan állapotban lévő példányát beszolgáltatni a könyvtárnak, vagy a könyv aktuális beszerzési árát megtéríteni.
 3. Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat.
 4. A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell.

Ellenkező esetben a tanuló bizonyítványa nem adható ki.

 1. A dolgozói munkaviszony megszüntetése csak a fennálló könyvtári tartozás rendezése után történhet.
 2. Tantermi letétet kizárólag pedagógus vehet át, de azt nem kölcsönözheti másoknak. A letétet vagyonvédelmi szempontból biztonságos helyen és anyagi felelősséggel kell tartania az átvevőnek.
 3. A könyvtár munkahely. Használata megkívánja a fegyelmezett, kulturált magatartást.
 4. A könyvtár használója kulturáltan viselkedik, élelmiszert nem hozhat be, beszélgetéssel, hangoskodással nem zavarja a többi olvasót. Kabátját, táskáját a folyosón található szekrényekben kell tárolnia.
 5. A könyvtár olvasói, látogatói elfogadják a könyvtár használati szabályait.

 

SZABÁLYOK A TORNACSARNOKBAN

1.      Felszerelés: a osztály fehér póló, b osztály kék póló, c osztály zöld póló, d osztály piros póló, továbbá rövid nadrág, tornacipő vagy edzőcipő.

 1. Felszerelés hiánya egy félben egyszer elnézhető, második hiány esetén elégtelen jár.
 2. Csak orvosi felmentés fogadható, bizonyos esetekben könnyített testnevelési óra engedélyezhető.
 3. Testnevelés óra előtt a tornacsarnok udvari bejárata előtt kell sorakozni. A tanulókat a testnevelő tanár engedi be az öltözőbe, ahol a ruhákat rendezetten, összehajtogatva kell otthagyni.
 4. A tornacsarnokba – testnevelés órára – csak tornacipővel és a megfelelő felszereléssel lehet bejönni. Felszerelés hiánya esetén a tanár által kijelölt helyen kell tartózkodni.
 5. A tanulók saját és társaik testi épségének való megóvása érdekében órát, gyűrűt, karkötőt, nyakláncot, nagy méretű fülbevalót nem viselhetnek, kis méretű fülbevaló leragasztandó. A hosszú haj összekötése kötelező.
 6. A tornacsarnok felszereléséhez engedély nélkül nyúlni tilos, azokat csak rendeltetésszerűen szabad használni, a tanár utasításai alapján.
 7. Testnevelés óra végén a mosakodás és a póló cseréje kötelező! A tisztasági felszerelés a tanuló saját higiéniája érdekében ajánlott.
 8. A testnevelés óra célja a mozgás, játszás, amire a gyermekek egészséges fejlődéséhez szükség van. De a testnevelés tantárgynak is van követelményrendszere, amelyet a tanulónak képességeinek megfelelően és legjobb tudása szerint teljesítenie kell.

 

A NAPKÖZI OTTHONRA ÉS A TANULÓSZOBÁRA

VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1.      A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik.

2.      A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését.

3.      A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges.

4.      Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz.

5.      Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a közoktatási törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók,

·        akiknek mindkét szülője dolgozik,

·        akik állami gondozottak,

·        akik nehéz szociális körülmények között élnek.

6.      A napközis tanulók a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16 óráig tartanak. Szülői igény esetén a napköziben tanulók számára 16 óra és 16 óra 30 perc között az iskola felügyeletet biztosít.

7.      Minden tanulónak legyen napközis üzenő füzete, melyben a szülő jelezze, mikor mehet haza, egyedül vagy kísérettel.

8.      A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a tanulószobára járó tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődik és délután 15 óra 30 percig tart.

9.      A napközis és tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.

10.  A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az igazgató vagy igazgatóhelyettes engedélyt adhat.

11.  Az a napközis tanuló, aki szorgalmával, magatartásával és közösségi munkájával folyamatosan példát mutat, a tanév végén „Kiváló napközis tanuló” jutalomban részesíthető.

12.  A napközis csoportokban az alábbi tanulói felelősök lehetnek:

·        tanulmányi felelős,

·        tisztaságfelelős,

·        játékfelelős,

·        napos.

 

A SZÁMÍTÁSTECHNIKA TEREM RENDJE

1.      A teremben csak tanári engedéllyel szabad tartózkodni.

2.      Váltócipő használata egész évben kötelező.

3.      A terembe élelmiszert bevinni nem szabad, étkezni tilos!

4.      A főkapcsolót csak a tanár kezelheti!

5.      A számítógépet csak a tanár engedélyével lehet bekapcsolni.

6.      A gépeket szabályosan, az előírásnak megfelelően kell használni, leállítani.

7.      A terembe csak az órához szükséges felszerelést lehet bevinni, a mobiltelefont ki kell kapcsolni.

8.      Idegen adathordozót (floppyt, CD-t, stb.) behozni, használni nem szabad.

9.      Internetről játékot, háttérképet, stb. letölteni nem szabad, egyéb, a tanuláshoz szükséges anyag letöltésére csak szaktanár adhat engedélyt.

10.  A gépeket felnyitni, rongálni tilos.

 

NYELVI LABOR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

1.      A nyelvi laborban a jogosultakon kívül más nem tartózkodhat. Más személyek benntartózkodását a tanár engedélyezheti.

2.      Tanórán kívül az ajtókat zárva kell tartani és a kulcsokat le kell adni. A nyelvi labor kulcsát csak a külön listán szereplő személyek kaphatják meg.

3.      A nyelvi laborban az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell megőrizni. A rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a kijelölt személy a felelős.

4.      A nyelvi laborba ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan tilos.

5.      A nyelvi laborban tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan tilos.

6.      A berendezések belsejébe nyúlni tilos! Bármilyen nem az eszközök használatával összefüggő beavatkozást csak a szervizek szakemberei végezhetnek.

7.      A nyelvi labor eszközeit csak rendeltetésszerűen lehet használni.

8.      Az elektromos hálózatba más – nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához tartozó – berendezéseket csatlakoztatni nem lehet.

9.      A javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben ki kell elégíteni a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a szakszerűség, a vonatkozó érintésvédelmi szabályok és az esztétikai követelményeket. Nem végezhető olyan javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely nem elégíti ki a balesetvédelmi előírásokat.

10.  Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a szaktanárt.

A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás kezdeményezhető.

DIÁKÖNKORMÁNYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

1.      A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.

2.      Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből, valamint a diákkörök képviselőiből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja.

3.      A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.

4.      az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.

 

CSENGETÉSI REND

1. óra                               8.00-8.45                                          szünet: 8.45-9.00

2. óra                               9.00-9.45                                        szünet: 9.45-10.00

3. óra                             10.00-10.45                                    szünet: 10.45-11.00

4. óra                             11.00-11.45                                    szünet: 11.45-11.55

5. óra                             11.55-12.40                                    szünet: 12.40-12.55

6. óra                             12.55-13.35

A tanév során alkalmazott rövidített órák rendje:

A változat:

1. óra                               7.55-8.35                                          szünet: 8.35-8.45

2. óra                               8.45-9.25                                          szünet: 9.25-9.40

3. óra                              9.40-10.20                                     szünet: 10.20-10.30

4. óra                             10.30-11.10                                    szünet: 11.10-11.20

5. óra                             11.20-12.00                                    szünet: 12.00-12.10

6. óra                             12.10-12.50

B változat:

1. óra                               8.30-9.10                                          szünet: 9.10-9.20

2. óra                              9.20-10.00                                     szünet: 10.00-10.15

3. óra                             10.15-10.55                                    szünet: 10.55-11.10

4. óra                             11.10-11.50                                    szünet: 11.50-12.00

5. óra                             12.00-12.40                                    szünet: 12.40-12.50

6. óra                             12.50-13.30

C változat:

7.45-8.15     Csokonai úti alsó tagozat ünnepélye

8.00-8.45      Erzsébet úti alsó tagozat ünnepélye

8.30-9.00              Felső tagozat ünnepélye

1. óra                               9.00-9.35                                          szünet: 9.35-9.45

2. óra                              9.45-10.20                                     szünet: 10.20-10.35

3. óra                             10.35-11.10                                    szünet: 11.10-11.20

4. óra                             11.20-11.55                                    szünet: 11.55-12.05

5. óra                             12.05-12.40                                    szünet: 12.40-12.50

6. óra                             12.50-13.25